Provozní řád půjčovny

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY:

 

Jiří Košutek

Ski & Cyklo Centrum, Dolní Bojanovice

 

se sídlem Záhumenice 477, 696 17, Dolní Bojanovice,

identifikační číslo (IČ): 68055960, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ6804100039,

zapsané v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem Hodonín

 

pro půjčování sportovního vybavení (elektrokol, lyží, běžek,...)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád podnikající fyzické osoby Jiří Košutek, se sídlem   Záhumenice 477, 696 17, Dolní Bojanovice, identifikační číslo:  68055960, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem (dále jen „pronajímatel“) upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemcem“) prostřednictvím půjčovny jízdních kol, elektrických kol a dalšího sportovního vybavení (dále jen „půjčovna“) pronajímatele. Internetová půjčovna je pronajímatelem provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.skicentrum.net/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

2. POVINNOSTI NÁJEMCE

Osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu (dále jen nájemce) používá sportovní vybavení (elektrokolo, lyže, běžky, snowboard, vybavení apod.), jejichž převzetí potvrdil svým podpisem ve smlouvě o nájmu pouze k účelu, ke kterému byla pronajata.

Pronájem zboží je možný pouze po předložení platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas či řidičský průkaz).

Nájemce může být pouze osoba starší 18 let. Nájemné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy.

Nájemce je povinen ověřit si technický stav pronajímaného předmětu před jeho převzetím. Poté přebírá veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby jeho vrácení pronajímateli.

 

2. POUŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍCH POTŘEB

Používání půjčeného zboží je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani na zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty či sportovní potřeby uvedené v jím podepsané smlouvě o nájmu nebo v protokolu o převzetí stvrzené svým podpisem, jakož i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané dohodě využívají, jsou-li jimi děti a mladší 18 let.

Předání a půjčování sportovních potřeb osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.

Při nedodržení termínu vrácení pronajaté věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné. Při poškození a ztrátě či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli.

Při ztrátě či odcizení pronajaté věci uhradí nájemce pronajímateli plnou pořizovací cenu věci. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

Pronajímatel má právo použít půjčovné na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

 

Provozní řád je součástí smlouvy o nájmu a svým podpisem na ni se nájemce zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu.

 

Adresa pro doručování:
Hlavní 140, 696 17 Dolní Bojanovice (provozovna),
Záhumenice 477, 696 17 Dolní Bojanovice (sídlo)

Adresa elektronické pošty:
skicentrum@icloud.com, 

Telefon:
+420 602 460 265 (Jiří Košutek)
+420 602 460 268 (Jakub Košutek)

 

V Dolních Bojanovicích dne 1. 6. 2022

Jiří Košutek

 

Provozní řád půjčovny -  ke stažení

×

Splátková kalkulačka ESSOX